A SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA ÁTALAKULÁSA NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIÁVÁ

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány 2013-ban létrehozott Sze­gedi Tudós Akadémia Programja az évek alatt felsorakoztatott eredményei alapján elérkezett oda, hogy az Alapítvány nevének változását követően (Nemzeti Orvos­biológiai Alapítvány) minden humán élettudományi felsőoktatással rendelkező város (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) bevonásával 2021. szeptembertől orszá­gos Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) programmá bővüljön Magyarország Kormányának támogatásával.

A program rövid távú célkitűzése továbbra is az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkarolása, tudományos munkájuk támogatása, a tudós életpálya modell vonzóvá tétele, és hosszabb távon a fiatal kutatók Magyar­országon tartása.

 

A NEMZETI TUDÓSKÉPZŐ AKADÉMIA ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Az Alapítvány által létrehozott – a program elindulásakor - Szegedi Tudós Aka­démia, majd 2021. szeptemberétől Nemzeti Tudósképző Akadémia oktatási fo­lyamatainak egyik lényeges újszerűsége, hogy a kutatásban tehetséges diákokat középiskolás koruktól kezdve vezeti végig a tudóssá válás lépcsőfokain.

A gimnazisták alapképzése három központi diáklaboratóriumban, valamint 14 területi bázisiskolában, zajlik. Az országos központok, a TERMOSZLaboratórium (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium), a SzeReTed Laboratórium (SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola) és a Gyulai József Természettudomá­nyos Műhely (Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium, Általános Iskola) eredetileg EU-s pályázati konstrukció keretében jöttek létre. Az Akadémia célja az volt, hogy a Program megvalósítása során ezen intézményekkel szoros együtt­működést alakítson ki. Ennek megfelelően a Programra nyújtott kormányzati támogatás lehetővé tette, hogy mindhárom központi iskolában kiegészítésre, il­letve felújításra kerüljenek a program céljait is szolgáló laboratóriumi helyiségek és felszerelések.

A beruházások révén a Hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumban egy bioinformatikai alapú gyakorlatokat lehetővé tévő új laboratóriumi helyiség ke­rült kialakításra.

A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban a különálló laboratóriumi épület alagsora került felújításra. Kialakításra került két kisebb laboratóriumi helyiség molekuláris biológiai gyakorlatokhoz, illetve két további mikrolabor, amelyek a beszerezni kívánt modern képalkotó eszközök elhelyezésére és mű­ködtetésére szolgálnak.

Az egyetemisták képzése 4 városban (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged), hat Tudományos Műhelyben, az ország legjobban felszerelt laboratóriumaiban, a legkiválóbb mentorok (ún. Szent-Györgyi Mentorok) szakmai felügyeletével tör­ténik. Minden műhelyben egy mentori csoport várja a hallgatókat, akik az egye­temi tanulmányaikkal együtt a kutatómunkát is megkezdik. Az egyetemistákat oktatási oldalról egyéni tanrenddel is segítjük, így a kutatómunkához szükséges laboratóriumi jelenlétet a hallgatók önállóan tudják megtervezni. Természete­sen a magas színvonalú kutatói tevékenység nem mehet az oktatási kötelmek rovására.

A Szent-Györgyi Mentorok munkáját egy közel 60 főből álló nemzetközi mentori csoport is segíti, amely a legkiválóbb kutatókból – köztük több Nobel-díjas – áll.

Az NTA első kollégiuma Szegeden került kialakításra, melyet a hallgatók a 2022/23-as tanévtől vehetnek igénybe.

 

Bert Sakmann Kollégium

Az Akadémia célja, hogy a magas szakmai elvárásokhoz a körülmények is igazod­janak, és a programban részt vevők egy komolyan motiváló, színvonalas környe­zetben nyerjenek elhelyezést.

Ez az elképzelés Szegeden már megvalósult, 2022 tavaszán átadásra került az NTA első kollégiuma, a Bert Sakmann Kollégium. Több diákszoba mellett egy nem­zetközi mentorszoba is helyt kapott, ahol a Nobel-díjas és más, nemzetközi hírű mentorok kényelmesen időzhetnek a fiatalok társaságában. Továbbá kialakításra került egy közösségi és oktatói tér, ahol az Akadémia hallgatói részére kulturális programok, szakmai fórumok, tréningek kerülnek megszervezésre.

Az Akadémia célja, hogy széles látókörű, művelt értelmiségieket neveljen, akik ki­emelkedő szakmai tudásukon túl is hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.

 

A Nemzeti Tudósképző Akadémia története:

A Nemzeti Tudósképző Akadémia története PDF formátumban >>

 

A Szegedi Tudós Akadémiáról bővebben itt olvashat:

A Szegedi Tudós Akadémia Programja PDF formátumban >>

 

Szegedi Tudós Akadémia

A Szegedi Tudós Akadémia bemutatkozása a Szegedi Közgyűlés előtt